Ο κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να ολοκληρώσει τις σπουδές του εντός του τυπικά προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος (2 εξάμηνα + Περίοδος Διπλωματικής).[1]

Ειδική εξαίρεση για την παράταση του ανώτατου αυτού χρονικού ορίου μπορεί να γίνει με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. και μόνο μετά από γραπτή αίτηση του ενδιαφερομένου για ένα ακόμη ακαδημαϊκό έτος, για ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους (επαγγελματικούς ή υγείας). Σε αντίθετη περίπτωση διαγράφεται από το μητρώο μεταπτυχιακών φοιτητών.

Είναι δυνατή η χορήγηση αναστολής φοίτησης σε μεταπτυχιακό φοιτητή μετά από αίτησή του, με έγκριση από τη Σ.Ε. – Π.Μ.Σ. και απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.. Στην αίτησή του ο φοιτητής αναφέρει υποχρεωτικώς τους λόγους, το χρονικό διάστημα της αιτούμενης αναστολής φοίτησης και επισυνάπτει τα σχετικά δικαιολογητικά.

Η αναστολή φοίτησης χορηγείται για δώδεκα (12) μήνες αρχής γενομένης από την ημερομηνία έναρξης του ακαδημαϊκού εξαμήνου για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση. Με τη λήξη της περιόδου αναστολής φοίτησης, ο φοιτητής παρακολουθεί τα μαθήματα του εξαμήνου στο οποίο θα φοιτούσε αν δεν του είχε χορηγηθεί αναστολή. Η συνέχιση της φοίτησης πραγματοποιείται με βάση το πρόγραμμα σπουδών όπως αυτό ισχύει κατά το διάστημα επανένταξης και όχι κατά το χρόνο της αρχικής εγγραφής. Η ΓΣΕΣ δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της να διευθετήσει οποιοδήποτε θέμα προκύψει από την αναστολή φοίτησης. Η φοίτηση παρατείνεται για όσα ακαδημαϊκά εξάμηνα διήρκεσε η αναστολή.


[1] Σε περίπτωση συγκέντρωσης ικανού αριθμού μεταπτυχιακών φοιτητών μερικής φοίτησης, δύναται η δημιουργία ξεχωριστού-ανεξάρτητου τμήματος από το τμήμα πλήρους φοίτησης. Για το τμήμα μερικής φοίτησης η χρονική διάρκεια ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα.