Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων

Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων Υποψηφίων

Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. αποφασίζει το χρόνο δημοσίευσης στον Τύπο της σχετικής ανακοίνωσης προς τους ενδιαφερομένους που προσδιορίζει:

1. Τα απαραίτητα προσόντα των υποψηφίων για εισαγωγή στο Π.Μ.Σ..

2. Την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών.

3. H διεύθυνση και τον τρόπο υποβολής των αναγκαίων δικαιολογητικών.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα ακόλουθα:
•           Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας
•           Αντίγραφο πτυχίου ή Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών
•           Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή μέσο όρο) 
•           Αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ για υποψηφίους που έχουν τίτλους σπουδών από ΑΕΙ της αλλοδαπής
•           Αποδεικτικό επαρκούς γνώσης της Ελληνικής γλώσσας (για αλλοδαπούς υποψηφίους)
•           Δύο συστατικές επιστολές
•           Υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/86 για όσους είναι τελειόφοιτοι στην οποία θα δηλώνουν ότι σε περίπτωση αποδοχής/εισαγωγής τους στο πρόγραμμα δέχονται ότι θα εγγράφουν μόνον εφόσον γίνουν πτυχιούχοι μέχρι την περίοδο Σεπτεμβρίου του αντίστοιχου έτους. Η βεβαίωση περάτωσης σπουδών τους θα πρέπει να κατατεθεί το αργότερο μέχρι και την 31η Οκτωβρίου του αντίστοιχου έτους
•           Αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (δεκτό ευκρινές φωτοαντίγραφο με επικύρωση από δικηγόρο ή την εκδούσα αρχή)
•           Βεβαιώσεις και λοιπά αποδεικτικά επαγγελματικής και ερευνητικής δραστηριότητας (εάν υπάρχουν).
•           Βεβαιώσεις για επιπρόσθετα προσόντα, υποτροφίες, ειδικά σεμινάρια, μαθήματα σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού, μελέτες, μεταπτυχιακοί τίτλοι, πτυχία συμπληρωματικής εκπαίδευσης κλπ. (εάν υπάρχουν)
•           Δύο πρόσφατες, έγχρωμες φωτογραφίες, τύπου διαβατηρίου, με το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου οπισθογραφημένο
•           Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας

Η αίτηση και οι συστατικές επιστολές υποβάλλονται σε ειδικά έντυπα που διατίθενται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Η Γραμματεία ελέγχει τα απαραίτητα τυπικά δικαιολογητικά που καταθέτει ο υποψήφιος και ετοιμάζει για κάθε υποψήφιο αριθμημένο και πρωτοκολλημένο φάκελο που προωθεί στην Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων (Ε.Α.Υ.).