Συνεργασίες

Το ΠΜΣ «Οικονομική της Εκπαίδευσης & Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων» έχει συνεργατική κουλτούρα και έχει αναπτύξει σχέσεις συνεργασίας με Πανεπιστήμια των Η.Π.Α. όπως είναι το Texas State University, Northern Arizona University, California State University, κλπ. Καθηγητές εξειδικευμένοι σε θέματα διοίκησης και οικονομικών της εκπαίδευσης, όπως η καθηγήτρια Dr Rosemary Papa, ο καθηγητής Dr Khalid Arar, o καθηγητής Dr Miguel Guajardo και η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Marina Smith Gray είναι μεταξύ των προσκεκλημένων ομιλητών του ΠΜΣ. Οι διεθνείς συνεργασίες του ΠΜΣ προσθέτουν αξία στη μαθησιακή διαδικασία, συμβάλλουν με ουσιαστικό τρόπο στην πρακτική εφαρμογή της γνώσης και της μάθησης και προάγουν την εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών.

Επίσης το ΠΜΣ “Οικονομική της Εκπαίδευσης & Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων” συνεργάζεται με ερευνητικούς φορείς της ημεδαπής για τη σύνεση της εκπαίδευσης με την έρευνα. Συγκεκριμένα συνεργάζεται με :

το Εργαστήριο «Οικονομικά των Χρηματαγορών, Διαχείριση Κινδύνων και Εταιρική Διακυβέρνηση» του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης σε θέματα που άπτονται των ενδιαφερόντων του Εργαστηρίου και των γνωστικών αντικειμένων που αναλύονται στο πλαίσια των μαθημάτων του Π.Μ.Σ