Γιατί να επιλέξετε το μεταπτυχιακό

Γιατί να κάνετε μεταπτυχιακές σπουδές στο «Οικονομική της Εκπαίδευσης και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων»

Η εκπαίδευση αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, συμμετέχοντας σε σημαντικό βαθμό στο εθνικό εισόδημα. Δημιουργεί μεγάλο αριθμό θέσεων εργασίας τόσο στο δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας. Ο χώρος της εκπαίδευσης αποτελεί ένα εξελισσόμενο χώρο που άμεσα συνδέεται με την εξέλιξη της τεχνολογίας, με το διαρκώς μεταβαλλόμενο κοινωνικο-οικονομικό πλαίσιο και την παγκοσμιοποίηση. Όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις και οι φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα επενδύουν στην εκπαίδευση – κατάρτισης των εργαζομένων τους αναπτύσσοντας σύγχρονα και καινοτόμα προγράμματα κατάρτισης. Το μεταναστευτικό κίνημα από τις λιγότερο οικονομικά ανεπτυγμένες χώρες προς την Ευρώπη αποτελεί μία μεγάλη πρόκληση για τον κλάδο της εκπαίδευσης. Η ένταξη των μεταναστών στις ευρωπαϊκές κοινωνίες στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό και στην εκπαίδευση, στην κατάρτιση και στις γνώσεις που οι μετανάστες έχουν αποκτήσει. Σπουδάζοντας στον κλάδο των «Οικονομικών της Εκπαίδευσης» μπορείτε να κατανοήσετε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η εκπαίδευση, τις εργασιακές ευκαιρίες που δημιουργούνται και τον τρόπο που επηρεάζει αλλά και επηρεάζεται από το κοινωνικο-οικονομικό γίγνεσθαι. Εμπλουτίζετε τις γνώσεις σας σε θέματα διαχείρισης και κατανοώντας τη συμπεριφορά των δρώντων στο χώρο της εκπαίδευσης (κράτους, πολιτών,  εκπαιδευτηρίων και διεθνών οργανισμών), είστε ικανοί να διοικήσετε εκπαιδευτικούς φορείς και να χαράξετε πολιτικές συναφείς με το χώρο της εκπαίδευσης.