Διαδικασία Επιλογής των Υποψηφίων

Διαδικασία Επιλογής των Υποψηφίων. Τα άτομα που έχουν καταθέσει όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και αναφέρονται στην προκήρυξη, καλούνται σε προφορική συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής Επιλογής. Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για την επιλογή των υποψηφίων είναι τα ακόλουθα :

1.    Βαθμός Πτυχίου (μέχρι 40 μόρια)
2.    Βαθμός Ξένης Γλώσσας (μέχρι 5 μόρια)
3.    Συνάφεια του Τμήματος προέλευσης με το Π.Μ.Σ (μέχρι 5 μόρια)
4.    Κατοχή δεύτερου πτυχίου Α ή Β κύκλου σπουδών (μέχρι 5 μόρια)
5.    Είδος και εύρος εργασιακής ή και ερευνητικής εμπειρίας (μέχρι και 15 μόρια)
6.    Συνέντευξη και Συστατικές Επιστολές (μέχρι και 30 μόρια)


Η Επιτροπή Επιλογής ιεραρχεί βαθμολογικά τους υποψηφίους και υποβάλλει την πρότασή της για την τελική επιλογή στη Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος
Οι επιτυχόντες θα πρέπει να εγγραφούν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. εντός τριάντα (30) ημερών από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος.