Υποψήφιοι φοιτητές

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης

της ημεδαπής, καθώς επίσης και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής και Τμημάτων ΑΤΕΙ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄). Οι κάτοχοι τίτλου ΑΕΙ της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση του τίτλου τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Οι Έλληνες και οι αλλοδαποί πτυχιούχοι θα πρέπει να γνωρίζουν την αγγλική γλώσσα, σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.

Επιπλέον του αριθμού εισακτέων, γίνεται δεκτός ένας (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του Π.Μ.Σ. και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους. Με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. και της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος (Γ.Σ.Ε.Σ.) ο αριθμός των υποτρόφων μπορεί να αυξάνεται, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 3685/2008.

Ο αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε εβδομήντα (70) άτομα κατ’ έτος.