Οργανωτική Συμπεριφορά για Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς

ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

 

Διδάσκων : Γιάννης A. Πολλάλης

 

Η οργανωσιακή συμπεριφορά στην εκπαίδευση αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές και άλλα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον. Περιλαμβάνει την καθοδήγηση και τη διοίκηση του σχολείου, την αλληλεπίδραση μεταξύ των εκπαιδευτικών και των μαθητών, τη διαχείριση της τάξης και των συμπεριφορών των μαθητών, καθώς και την ανάπτυξη και την εφαρμογή πολιτικών και διαδικασιών στο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Μια αποτελεσματική οργανωσιακή συμπεριφορά στην εκπαίδευση προάγει ένα θετικό και υγιές εκπαιδευτικό περιβάλλον, ενθαρρύνει τη συνεργασία και την αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας και συμβάλλει στην επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων. Επίσης, η οργανωσιακή συμπεριφορά στην εκπαίδευση επηρεάζει την αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και την επίδραση τους στην εκμάθηση και ανάπτυξη των μαθητών. Οι θεματικές ενότητες είναι :

ü  Εισαγωγή στην οργανωσιακή συμπεριφορά

ü  Προσωπικότητα και συναισθηματική νοημοσύνη

ü  Από την Επιρροή στην Ηγεσία

ü  Χαρακτηριστικά Ηγέτη & στυλ συμπεριφοράς

ü  Παρακίνηση

ü  Επικοινωνία

ü  Συγκρούσεις και διαπραγματεύσεις

ü  Οργανωσιακή αλλαγή

ü  Άγχος, εξουθένωση και υγεία

ü  Στάσεις και αξίες

ü  Ομαδική Δουλειά

ü  Οργανωσιακή κουλτούρα και κλίμα

ü  Ψηφιακός μετασχηματισμός και κουλτούρα ανάπτυξης σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς