Μεθοδολογία Έρευνας και Συγγραφής Ερευνητικής Εργασίας

Μεθοδολογία Έρευνας και Συγγραφής Ερευνητικής Εργασίας
Διδάσκων : Μιχελακάκης Νικόλαος

Ο στόχος του μαθήματος είναι διττός. Αφενός επιχειρεί να εισάγει τον φοιτητή στον κόσμο της έρευνας στην Εκπαίδευση και να τον εξοικειώσει με τις σύγχρονες διεθνείς πρακτικές της, αφετέρου σκοπεύει στο να τον εξοπλίσει με όλες εκείνες τις γνώσεις που είναι απαραίτητες για την παρουσίαση και συγγραφή ενός τυπικού επιστημονικού άρθρου. Οι δύο αυτοί στόχοι είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι και η μεταξύ τους σχέση αναδεικνύεται καθ’ όλη τη διάρκεια του μαθήματος. Με το πέρας των διαλέξεων, ο φοιτητής αναμένεται να είναι σε θέση να συντάξει και να παρουσιάσει μια τεχνικά άρτια ερευνητική πρόταση – άρθρο. Το μάθημα θα διδαχθεί κατά τρόπο αυτόνομο στηριζόμενο σε πληθώρα σύγχρονων ερευνητικών άρθρων της επιλογής του διδάσκοντα.

Η φύση της έρευνας. Η επιστημονική μέθοδος. Επαγωγικός, απαγωγικός, αφαιρετικός, συμπερασματικός τρόπος σκέψης.
Ερευνητική προσέγγιση. Ποσοτική έρευνα. Ποιοτική έρευνα. Θεωρητική έρευνα. Πειραματική έρευνα. Ex post facto έρευνα. Έρευνα  πεδίου. Διαδικτυακή έρευνα
Διατύπωση ερευνητικού ερωτήματος. Brain storming. Βιβλιογραφική ανασκόπηση. Προσδιορισμός δόκιμης ερευνητικής μεθόδου
Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. Αναζήτηση πηγών. Αξιολόγηση βιβλιογραφικών αναφορών. Διαδίκτυο. Αποδελτίωση και οργάνωση πληροφορίας.
Η υπόθεση στην ποσοτική έρευνα. Τύποι υποθέσεων. Επεξεργασία δεδομένων. Μέτρα κυρίαρχης τάσης, συσχέτιση, στατιστικά δοκίμια (tests)
Έρευνα μέσω ερωτηματολογίου. Τύποι και τεχνικές. Διατύπωση και δομή ερωτήσεων
Εξηγώντας την ποιοτική έρευνα. Χαρακτηριστικά και σχεδίαση έρευνας. Εθνογραφική, αφηγηματική, φαινομενολογική έρευνα. Ανάλυση και αξιολόγηση
Έρευνα δράσης. Ηθικοί περιορισμοί. Συλλογή, ανάλυση και ερμηνεία δεδομένων. Χρήση στην εκπαίδευση
Επικοινωνία αποτελεσμάτων. Αναζήτηση κατάλληλου forum. Ανακοίνωση και παρουσίαση αποτελεσμάτων. Υποβολή προτάσεων και εκθέσεων προόδου.
Συγγραφή ερευνητικού επιστημονικού άρθρου. Τα τυπικά μέρη ενός επιστημονικού άρθρου. Παρουσίαση βιβλιογραφίας, MLA και Chicago