Διαχείριση Εκπαιδευτικών Αλλαγών

Διαχείριση Εκπαιδευτικών Αλλαγών
Διδάσκων : Καρκαλάκος Σωτήρης

Το μάθημα επιδιώκει να εισάγει τους συμμετέχοντες στη Διαχείρισης Εκπαιδευτικών Αλλαγών και πώς αυτές εφαρμόζονται στις εκπαιδευτικές μονάδες.  Όπως όλοι οι οργανισμοί, έτσι και οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί, προκειμένου να είναι βιώσιμοι, καλούνται να εξελιχθούν ενσωματώνοντας νέα στοιχεία που ανταποκρίνονται στην επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο της εποχής τους αξιοποιώντας τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα και κυρίως το ανθρώπινο δυναμικό τους. Τα ηγετικά στελέχη κάθε σχολείου καλούνται ν’ αναλάβουν ανάμεσα στις άλλες υποχρεώσεις τους και την ευθύνη να κατευθύνουν το δυναμικό του σχολείου με τρόπο, ώστε ομαλά να το προετοιμάσουν να συνειδητοποιήσει την αξία, την αναγκαιότητα και καταλληλόλητα της προτεινόμενης αλλαγής, για να υπάρχουν πιθανότητες επιτυχίας του εγχειρήματος. Η συνεργασία μεταξύ τους αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της επιτυχούς έκβασης, καθώς συμβάλλει στη διαμόρφωση δεσμών εμπιστοσύνης οι οποίοι λειτουργούν ταυτόχρονα ως εφαλτήριο ανάπτυξης, αλλά και ως χώρος απορρόφησης των κραδασμών. Η εξέλιξη, η διαφοροποίηση στη λειτουργία ή η εκ βάθρων μεταβολή επιταχύνεται σε περιόδους κρίσης καθιστώντας απολύτως αναγκαία την ταχύτατη προσαρμογή. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι συμμετέχοντες θα μπορούν να εφαρμόσουν πολλές από τις διδαχθέντες έννοιες στο εργασιακό τους περιβάλλον.

Η αναγκαιότητα της αλλαγής και παράγοντες επίδρασης στην αλλαγή
Ο σχεδιασμός της αλλαγής
Αλλαγές στο εργασιακό περιβάλλον του εκπαιδευτικού φορέα
Αναδιάρθρωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων
Ηγεσία και διαχείριση κρίσεων
Αποτελεσματικότητας και στοχοθεσία
Προβλήματα και πρακτικές στη διαχείριση εκπαιδευτικών αλλαγών
Μοντέλα εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας και τεχνητή νοημοσύνη
Αξιολόγηση εκπαιδευτικών αλλαγών
Καινοτομία και εξατομικευμένη μάθηση