Εφαρμοσμένη κοινωνική έρευνα στην εκπαίδευση με τη χρήση SPSS

Οικονομική της Εκπαίδευσης και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης - Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Εφαρμοσμένη κοινωνική έρευνα στην εκπαίδευση με τη χρήση SPSS

 

Εισηγητής


Κυριάκος Δρίβας

drivas@unipi.gr

https://www.unipi.gr/unipi/el/drivas.html

 

Εισαγωγή:
Αυτή η τάξη θα παρέχει τα γενικά εργαλεία για να εκτελέσουν εμπειρικές μελέτες. Οι φοιτητές θα διδαχθούν πώς να σχεδιάσουν και να φέρουν εις πέρας μία μελέτη από την αρχή. Θα διδάξει στους μαθητές πώς να αναζητούν και να συλλέγουν δεδομένα από διάφορα διαθέσιμα στο κοινό δεδομένα, και πως να σχεδιάσουν ένα ερωτηματολόγιο βασισμένο σε διεθνή πρότυπα και άρτιο θεωρητικό και οικονομετρικό υπόβαθρο. Όσον αφορά το τελευταίο, οι φοιτητές θα διδαχθούν με πραγματικές εφαρμογές, τα βασικά εργαλεία για την εκτέλεση οικονομετρικής ανάλυσης. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα έχουν καλύτερη κατανόηση για το πώς να εκτελούν έρευνα με εμπειρικά δεδομένα, πώς να πλαισιώσουν την υπό εξέταση ερώτηση και πώς να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα με σαφή και συνοπτικό τρόπο.
Στόχοι:
Ο βραχυπρόθεσμος στόχος του μαθήματος αυτού είναι το να βοηθήσει τους φοιτητές στην συγγραφή μία πτυχιακής η οποία θα βασίζεται σε εμπειρικά δεδομένα.
Μακροχρόνια κύριος σκοπός κάθε μαθητικής διαδικασίας είναι να προάγει την κριτική σκέψη  στους εκπαιδευόμενος. Στα πλαίσια αυτού του Μεταπτυχιακού οι απόφοιτοι στο μέλλον θα καλεστούν να κατανοήσουν και να αξιολογήσουν ερευνητικά  αποτελέσματα που θα χρησιμοποιούνται για να απαντώνται καίρια ερωτήματα πολιτικής στην εκπαίδευση. Το μάθημα αυτό θα δώσει τα εργαλεία στους φοιτητές να αξιολογούν οι ίδιοι του πως διεξήχθη η εκάστοτε μελέτη και τυχόν ερωτήματα που μένουν αναπάντητα. Ένας πιθανόν σημαντικότερος στόχος του μαθήματος σχετίζεται με το γεγονός ότι πολλοί από τους αποφοίτους θα καλεστούν οι ίδιοι να πράξουν εμπειρικά αποτελέσατε σε καίρια ζητήματα.  Το μάθημα έχει κύριο στόχο οι φοιτητές να μάθουν τρόπους για να διεξάγουν την μελέτη και αν χρειάζεται να κοινοποιήσουν τα ευρήματα και τα συμπεράσματά.


Περίγραμμα Διαλέξεων:

Διάλεξη 0:  Πώς να γράψουμε μία διατριβή. Μέθοδος εύρεσης ερευνητικού ερωτήματος. Πώς κάνουμε ανασκόπηση βιβλιογραφίας. Μέθοδος σύνταξης ερωτηματολογίου (εύρεση ερωτηματολογίων με διεθνή πρότυπα, Google Forms κτλ.).
Διάλεξη 1: Καταχώριση δεδομένων στο SPSS. Κωδικοποίηση μεταβλητών. Δημιουργία και υπολογισμός νέων μεταβλητών εντός SPSS.  Εισαγωγή δεδομένων από το Excel.
Διάλεξη 2: Περιγραφική στατιστική (π.χ. πίνακας συσχετίσεων). Παρουσίαση γραφημάτων.
Διάλεξη 3: ‘Eλεγχοι υποθέσεων (t-tests).
Διάλεξη 4: Γραμμική παλινδρόμηση με μία ανεξάρτητη μεταβλητή. Μέθοδος Ελαχίστων Τετραγώνων. Στατιστική σημαντικότητα και ερμηνεία συντελεστών.
Διάλεξη 5: Πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση. Έλεγχος υποθέσεων (F-tests).
Διάλεξη 6: Προβλήματα σε μία γραμμική παλινδρόμηση και αντιμετώπιση τους. Μέρος 1.
Διάλεξη 7: Προβλήματα σε μία γραμμική παλινδρόμηση και αντιμετώπιση τους. Μέρος 2.
Διάλεξη 8: Πως ένα μετρό (δίκτυο σιδηροδρόμων) συνδέεται με Nobel Οικονομικών. Probit και logit μέσω του SPSS.
Διάλεξη 9: Επανάληψη.

Οι φοιτητές ενθαρρύνονται να μοιραστούν στο μάθημα το ερώτημα που σχεδιάζουν να απαντήσουν στα πλαίσια της Μεταπτυχιακής τους εργασίας .

Αξιολόγηση.
Η αξιολόγηση θα γίνει στη βάση ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής. Μέσω των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής διερευνάται η ικανότητα των φοιτητών να κατανοούν τα παραγόμενα στατιστικά αποτελέσματα μιας έρευνας και να τα αναλύουν.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics, by A. Field, 2013, 4th Edition, Sage Publications Ltd, London
Αναστασιάδου Δ.Σ. (2012) Στατιστική και μεθοδολογία έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες, εκδ. Κριτική
Γναρδέλλης, Χ. (2019) Εφαρμοσμένη Στατιστική, εκδ. Παπαζήση
Γναρδέλλης, Χ. (2013). Ανάλυση δεδομένων με το IBM SPSS Statistics 21, εκδ. Παπαζήση