Επενδύσεις και Χρηματοδότηση στην Εκπαίδευση

Επενδύσεις και Χρηματοδότηση στην Εκπαίδευση 

Διδάσκοντες Καθηγητές: E. Σαμπράκος - Μ. Ψυλλάκη

Συνοπτική περιγραφή και σκοπός του μαθήματος

Στο συνεχές εξελισσόμενο οικονομικό περιβάλλον, σκοπός του μαθήματος είναι να δώσει στους φοιτητές τις εξειδικευμένες και σύγχρονες γνώσεις, της τραπεζικής πρακτικής για την κατανόηση των προβλημάτων και ευκαιριών που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικές μονάδες. Πιο συγκεκριμένα θα παρουσιάσουμε το τραπεζικό σύστημα και πως υπολογίζονται τα χρεολύσια ενός τραπεζικού δανείου, τα διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία που υπάρχουν για τις εκπαιδευτικές μονάδες, καθώς και εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης όπως είναι το leasing (μίσθωση), το factoring (πρακτόρευση απαιτήσεων) αλλά και πιο σύγχρονα όπως fintech εργαλεία όπως το crowdfunding (χρηματοδότηση από το πλήθος) που είναι πολύ επίκαιρη στις μέρες μας. Επίσης γίνεται προσέγγιση των επενδύσεων στην εκπαίδευση από την πλευρά του Δημοσίου με την παρουσίαση των μεθόδων οικονομικών και κοινωνικών αξιολογήσεων.

Μεθοδολογία

Παρουσιάζονται και αναλύονται τόσο θεωρητικές όσο και πρακτικές γνώσεις με την ανάλυση περιπτώσεων (case studies) που έχουν να κάνουν με τις διάφορες μορφές χρηματοδότησης των επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών. Παράλληλα επιχειρείται η προσέγγιση των επενδύσεων από πλευράς του Δημοσίου τόσο από θεωρητική όσο και από πρακτική άποψη.

Πρόγραμμα διαλέξεων

Εβδομάδα 1: Βασικές έννοιες Χρονική αξία του χρήματος

 

Εβδομάδα 2: Μέσα χρηματοδότησης

 

Εβδομάδα 3: Μίσθωση (Leasing)

 

Εβδομάδα 4: Πρακτόρευση απαιτήσεων (Factoring)

Εβδομάδα 5: Crowdfunding

Εβδομάδα 6: Η Ιδιωτική και η Δημόσια επένδυση στην Εκπαίδευση

Εβδομάδα 7: Η Μεθοδολογία της Οικονομικής και Κοινωνικής Αξιολόγησης 

Εβδομάδα 8: Εργαλεία Λήψης Αποφάσεων Επενδύσεων στην Εκπαίδευση

Εβδομάδα 9: Η μεθοδολογία του Χρονικού Προγραμματισμού

Εβδομάδα 10: Δεικτες Αξιολογησης Επενδυτικων Σχεδιων στην Εκπαίδευση