Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση και στη Μάθηση

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση και στη Μάθηση

Διδασκόμενες ενότητες.

Η εξέταση του μαθήματος προβλέπει εκπόνηση εργασίας.