Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού στο χώρο της Εκπαίδευσης

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού στο χώρο της Εκπαίδευσης

Διδάσκοντες: Ιωακειμίδη Μαριλού

Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη του εννοιολογικού και θεωρητικού υποβάθρου των φοιτητών στο αντικείμενο της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων και της Οργανωσιακής Συμπεριφοράς. Οι βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι η γνώση των σπουδαιότερων εννοιών για τους Ανθρώπινους Πόρους και της Διοίκησή τους, η αξιολόγηση τρόπων επιλογής προσωπικού μέσα από θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις, η εξέταση των συστημάτων εκπαίδευσης και αμοιβών προσωπικού, η απόκτηση γνώσης σχετικά με τρόπους επίλυσης διαφορών (τοξικότητα εργαζομένων), μεθόδους επικοινωνίας και συμπεριφοράς και τη σχέση των παραπάνω με την οργανωσιακή και όχι μόνο κουλτούρα, τόσο σε ατομικό, όσο και σε συλλογικό επίπεδο, όπως επίσης και η αφομοίωση της σπουδαιότητας των ρόλων του Manager - Ηγέτη, των λειτουργιών και των ικανοτήτων που συνδέονται με αυτούς. Διδασκόμενες ενότητες: