Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων

Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων

Διδάσκουσα: Κοταρίδη Κωνσταντίνα

Σκοπός του μαθήματος είναι να εφοδιάσει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές με σύγχρονες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για βελτίωση της άσκησης διοικητικών καθηκόντων σε οργανισμούς και οργανωσιακές μονάδες που προσφέρουν υπηρεσίες στον τομέα της Εκπαίδευσης. Επιδιώκει να εκπαιδεύσει τους φοιτητές στην κατανόηση και χρήση σύγχρονων εργαλείων και μεθόδων επίλυσης σημαντικών και πολύπλοκων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μονάδες εκπαίδευσης σε διάφορα επίπεδα της διοίκησης, ώστε να έχουν τη δυνατότητα, ως εν ενεργεία ή μελλοντικά διοικητικά στελέχη, να συμμετέχουν παραγωγικά στη λήψη διοικητικών αποφάσεων και στην υλοποίησή τους. Διδασκόμενες ενότητες: