Ειδικά θέματα οικονομικής και δημόσιας πολιτικής στην εκπαίδευση

 

Ειδικά θέματα οικονομικής και δημόσιας πολιτικής στην εκπαίδευση

 

(Special economic and public policy issues in education)

 

Μιχάλης Χλέτσος

 

Ο σκοπός του μαθήματος είναι η εμβάθυνση σε θέματα οικονομικής και δημόσιας πολιτικής στο χώρο της εκπαίδευσης. Το μάθημα αυτό αποτελεί «συνέχεια» ή εμβάθυνση των θεμάτων που τέθηκαν στο μάθημα των Οικονομικών της Εκπαίδευσης. Ασχολείται με θέματα που αφορούν τον τρόπο εφαρμογής τόσο της οικονομικής όσο και της δημόσιας πολιτικής στο χώρο της εκπαίδευσης συνολικότερα και στο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ειδικότερα. Αναλύει θέματα που αφορούν τον καθορισμό των μισθών, του επιπέδου απασχόλησης, των προσόντων των διδασκόντων στο χώρο της εκπαίδευσης αναδεικνύοντας σημαντικές και ιδιαίτερες πτυχές της αγοράς εργασίας. Αναλύονται επίσης θέματα που αφορούν τον καθορισμό της δαπάνης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και των επιπτώσεών της, του τρόπου συμμετοχής των φοιτητών αλλά και πολιτικές που αφορούν τη χρηματοδότηση των σπουδών των φοιτητών.  Στο πλαίσιο της διάλεξης για τα οικονομικά της φοιτητικής ζωής αναλύονται θέματα που αφορούν τον τρόπο με τον οποίο οι φοιτητές επιλέγουν πανεπιστήμια, τις αντιστοιχίσεις  των φοιτητών με τα πανεπιστήμια, τις επιλογές των μαθημάτων που θα παρακολουθήσουν και τους παράγοντες που επηρεάζουν τα ποσοστά ολοκλήρωσης των πανεπιστημίων. Στις επόμενες διαλέξεις αφορούν την επίπτωση της εκπαίδευσης στην υγεία των πολιτών, στην ανάλυση της σχέσης μεταξύ εκπαίδευσης και δημοκρατίας, καθώς επίσης το πώς η εκπαίδευση επηρεάζει τις αποφάσεις των ατόμων για τη διάπραξη ή όχι εγκληματικών ενεργειών. Τέλος θα παρουσιαστούν οι βασικές έννοιες των συμπεριφορικών οικονομικών και θα γίνει η εφαρμογή τους στο χώρο της εκπαίδευσης αναδεικνύοντας το σημαντικό ρόλο και άλλων παραγόντων, όπως η ψυχολογία, εκτός του ορθολογισμού και της μεγιστοποίησης του συμφέροντος για τη λήψη αποφάσεων στο χώρο της εκπαίδευσης. Οι ενότητες που θα αναλυθούν στο πλαίσιο αυτού του μαθήματος είναι :

 

1.      Αγορές εργασίας των εκπαιδευτικών (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση)

2.      Συμμετοχή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πολιτικές χρηματοδότησης φοιτητών και δημόσια πολιτική

3.      Δαπάνη για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και δημόσια πολιτική

4.      Θέματα ανάλυσης αγορών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

5.      Τα οικονομικά της φοιτητικής ζωής : εισαγωγές, δια μαθητικές επιδράσεις και αποφοίτηση

6.      Εκπαίδευση και υγεία

7.      Εκπαίδευση, δημοκρατία και συμμετοχή στους θεσμούς

8.      Εκπαίδευση και εγκληματικότητα

9.      Τα συμπεριφορικά οικονομικά στην εκπαίδευση

10.   Παρουσίαση εργασιών