Πειραματικές Μέθοδοι και Έρευνα πεδίου στην Εκπαίδευση

Πειραματικές Μέθοδοι και Έρευνα πεδίου στην Εκπαίδευση
Διδάσκοντες : Χλέτσος Μιχαήλ και Σίντος Ανδρέας

Το μάθημα «Πειραματικές μέθοδοι και έρευνα πεδίου στην εκπαίδευση» έχει ως σκοπό να εξοικειώσει τους φοιτητές/τριες με το σχεδιασμό και τη διενέργεια μιας μελέτης. Αποσκοπεί κυρίως να παρουσιάσει στους φοιτητές τα εργαλεία που χρησιμοποιούν οι ερευνητές προκειμένου να σχεδιάσουν και να πραγματοποιήσουν μια μελέτη καθώς και την ανάλυση των δεδομένων που έχουν συλλέξει. Το μάθημα αυτό ασχολείται με την ποιοτική έρευνα και την ποσοτική έρευνα. Δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ποσοτική έρευνα που σχετίζεται με την έρευνα πεδίου με τη χρήση ερωτηματολογίων και με τη διαχείριση μικροδεδομένων.

Μεταβλητές και σχεδιασμός έρευνας
Πληθυσμός -  δειγματοληψία και είδη ερευνών
Ποσοτική έρευνα : Κατασκευή ερωτηματολογίου
Παρουσίαση και ανάλυση αποτελεσμάτων από έρευνα πεδίου με ερωτηματολόγιο – Μέρος Ι
Παρουσίαση και ανάλυση αποτελεσμάτων από έρευνα πεδίου με ερωτηματολόγιο – Μέρος ΙΙ
Αιτιότητα και Παλινδρόμηση
Ο ρόλος των πειραμάτων στις κοινωνικές επιστήμες – Μέρος Ι
Ο ρόλος των πειραμάτων στις κοινωνικές επιστήμες – Μέρος ΙΙ
Διαστρωματικά δεδομένα και δεδομένα πάνελ
Βασικές αρχές της μεθόδου Machine Learning