Επιχειρηματικότητα στην εκπαίδευση

Επιχειρηματικότητα στην εκπαίδευση

Διδάσκων: Τσελεκούνης Μάρκος

Το μάθημα αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών με το εννοιολογικό πλαίσιο της επιχειρηματικότητας, καθώς και της κατανόησης της φιλοσοφίας που την διέπει. Η κύρια επιδίωξη του μαθήματος είναι η εκμάθηση των βασικών αρχών της επιχειρηματικής ανάπτυξης και η ανάλυση του περιβάλλοντος που λειτουργεί μία επιχείρηση.  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται να έχουν εφοδιαστεί με τα κατάλληλα μαθησιακά εργαλεία για την αξιοποίησή τους κατά την εξάσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Διδασκόμενες ενότητες:

Προτεινόμενη βιβλιογραφία: