Σχεδιασμός Υλοποίηση και Διαχείρηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Σχεδιασμός Υλοποίηση και Διαχείρηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Διδάσκων: Καρκαλάκος Σωτήρης

Το μάθημα επιδιώκει να εισάγει τους συμμετέχοντες στις έννοιες της Αξιολόγησης και της Διαχείρισης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και πώς αυτές εφαρμόζονται στις εκπαιδευτικές μονάδες. Αναλύονται θέματα που αφορούν το σχεδιασμό και τη λειτουργία των προγραμμάτων, το εύρος των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με αυτά, καθώς και την εμπειρική διαχείριση τους. Στο περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνονται οι ακόλουθες επιμέρους θεματικές ενότητες:

Το μάθημα θα καλύψει πραγματικά παραδείγματα από την εκπαιδευτική αγορά και θα αναλυθούν εμπειρικές μελέτες. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι συμμετέχοντες θα μπορούν να εφαρμόσουν πολλές από τις διδαχθέντες έννοιες στο εργασιακό τους περιβάλλον. Διδασκόμενες ενότητες: