Ειδικά Θέματα Τραπεζικής και Αξιολόγηση Επενδύσεων στην Εκπαίδευση

Ειδικά Θέματα Τραπεζικής και Αξιολόγηση Επενδύσεων στην Εκπαίδευση

Διδάσκοντες: Σαμπράκος Ευάγγελος και Ψυλλάκη Μαρία

Στο συνεχές εξελισσόμενο οικονομικό περιβάλλον, σκοπός του μαθήματος είναι να δώσει στους φοιτητές τις εξειδικευμένες και σύγχρονες γνώσεις, της τραπεζικής πρακτικής για την κατανόηση των προβλημάτων και ευκαιριών που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικές μονάδες. Πιο συγκεκριμένα θα παρουσιάσουμε το τραπεζικό σύστημα και πως υπολογίζονται τα χρεολύσια ενός τραπεζικού δανείου, τα διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία που υπάρχουν για τις εκπαιδευτικές μονάδες, καθώς και εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης όπως είναι το leasing (μίσθωση), το factoring (πρακτόρευση απαιτήσεων) αλλά και πιο σύγχρονα όπως fintech εργαλεία όπως το crowdfunding (χρηματοδότηση από το πλήθος) που είναι πολύ επίκαιρη στις μέρες μας. Επίσης γίνεται προσέγγιση των επενδύσεων στην εκπαίδευση από την πλευρά του Δημοσίου με την παρουσίαση των μεθόδων οικονομικών και κοινωνικών αξιολογήσεων. Παρουσιάζονται και αναλύονται τόσο θεωρητικές όσο και πρακτικές γνώσεις με την ανάλυση περιπτώσεων (case studies) που έχουν να κάνουν με τις διάφορες μορφές χρηματοδότησης των επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών. Παράλληλα επιχειρείται η προσέγγιση των επενδύσεων από πλευράς του Δημοσίου τόσο από θεωρητική όσο και από πρακτική άποψη. Διδασκόμενες ενότητες: