Λήψη στρατηγικών αποφάσεων και επίλυση προβλημάτων

Λήψη στρατηγικών αποφάσεων και επίλυση προβλημάτων

Διδάσκοντες: Γιαννέλης Δημήτριος και Κοκορέ Ιωάννα

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση των ανταγωνιστικών συνθηκών που υπάρχουν στην αγορά των εκπαιδευτικών υπηρεσιών όλων των βαθμίδων, η ανάλυση τόσο των στρατηγικών που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικές μονάδες (επιχειρήσεις-οργανισμοί) για τη βιωσιμότητά τους ή/και την αύξηση του μεριδίου τους στην αγορά, όσο και της κρατικής παρέμβασης δια μέσου του στρατηγικού σχεδιασμού εκπαιδευτικής πολιτικής για την αποτελεσματικότερη προαγωγή των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων. Μετά το πέρας του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν να αναλύσουν την αγορά εκπαιδευτικών υπηρεσιών όλων των βαθμίδων και θα μπορούν να λάβουν τις κατάλληλες αποφάσεις και στρατηγικές, οι οποίες θα οδηγήσουν την εκπαιδευτική μονάδα σε αύξηση των κερδών ή/και του μεριδίου αγοράς και την προαγωγή του εκπαιδευτικού αποτελέσματος. Προς το σκοπό αυτό θα αναπτυχθεί η θεωρία παιγνίων, ώστε οι φοιτητές να σκέπτονται και να αποφασίζουν στρατηγικά. Αναλύονται σχετικές μελέτες περίπτωσης στις αντίστοιχες θεματικές ενότητες. Περαιτέρω, θα μπορούν να προϋπολογήσουν (και τιμολογήσουν) ορθά τις παρεχόμενες εκπαιδευτικές υπηρεσίες και να συμβάλουν στην αποτελεσματικότερη χρησιμοποίηση των υπαρχόντων πόρων. Διδασκόμενες ενότητες: