Στατιστική Μεθοδολογία για Κοινωνικές Επιστήμες

Στατιστική Μεθοδολογία για Κοινωνικές Επιστήμες

Διδάσκων: Αγιακλόγλου Χρήστος

Το μάθημα αυτό παρέχει στους φοιτητές του προγράμματος βασικές γνώσεις Στατιστικής Ανάλυσης που χρησιμοποιούνται σε θέματα κοινωνικής επιστήμης και εκπαίδευσης προκειμένου να αναγνωριστούν συμπεριφορές φαινομένων. Η διαδικασία λήψεων αποφάσεων εμπεριέχει την έννοια της αβεβαιότητας και για το λόγο αυτό απαιτείται ποσοτική προσέγγιση στην υποστήριξη μιας πρότασης. Κατά συνέπεια, είναι πολύ σημαντικό το μάθημα αυτό διότι θα βοηθήσει τους φοιτητές να καταλάβουν πως λειτουργεί η στατιστική ανάλυση στη διαδικασία λήψεων αποφάσεων. Να σημειωθεί ότι το μάθημα διδάσκεται με απλό και κατανοητό τρόπο χωρίς να απαιτείται από τους φοιτητές να έχουν σημαντικό υπόβαθρο στην στατιστική ανάλυση. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να κατανοήσουν την σπουδαιότητα της στατιστικής ανάλυσης στη διαδικασία Αναγνώρισης της συμπεριφοράς ενός φαινομένου, στη διαδικασία Ελέγχων συμπεριφορών και στη διαδικασία Λήψεων Αποφάσεων προκειμένου να χαραχθούν στρατηγικές και στόχοι. Διδασκόμενες ενότητες: