Προγράμμα σπουδών

Τα διδασκόμενα μαθήματα είναι εξαμηνιαία και κάθε κύκλος σπουδών που οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) περιλαμβάνει διδακτική απασχόληση (θεωρία, φροντιστηριακές ασκήσεις), καθώς και ερευνητική απασχόληση και ασκήσεις. Η γλώσσα διδασκαλίας ορίζεται η ελληνική ή/και η αγγλική. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν υποχρεωτικά επιτυχώς σε δέκα (10) μαθήματα, (πέντε ανά εξάμηνο), από τα οποία τα έξι (6) είναι υποχρεωτικά (Υ) και τα τέσσερα (4) είναι μαθήματα επιλογής (Ε), καθώς και να εκπονήσουν μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία.


Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. ανέρχεται στις 90 πιστωτικές μονάδες. Τα μαθήματα και η κατανομή τους ανά εξάμηνο παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

 

Α/Α

Α’ Εξάμηνο

Υ/Ε

Πιστωτικές Μονάδες

1.

Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων

Υ

6

2.

Οικονομία, Επιχειρήσεις και Θεσμοί

Υ

6

3.

Οικονομικά της Εκπαίδευσης

Υ

6

4.

Μάθημα Επιλογής

Ε

6

5.

Μάθημα Επιλογής

Ε

6

 

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων

 

30

 

Μαθήματα Επιλογής

 

 

1.

Θέματα Εκπαιδευτικής Έρευνας

E

 

2.

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

E

 

3.

Παγκοσμιοποιημένη Οικονομία και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

E

 

4.

Μάρκετινγκ και Στρατηγική στην Εκπαίδευση

E

 

5.

Ηγεσία στην Εκπαίδευση

E

 

6.

Επιχειρηματικότητα στην εκπαίδευση

 Ε

 

       

 

Β’ Εξάμηνο

 

 

1.

Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εκπαιδευτικών Πόρων

Υ

6

2.

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργανωσιακή Συμπεριφορά

Υ

6

3.

Στατιστική Μεθοδολογία για Κοινωνικές Επιστήμες

Υ

6

4.

Μάθημα Επιλογής

Ε

6

5.

Μάθημα Επιλογής

Ε

6

 

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων

 

30

 

Μαθήματα Επιλογής

 

 

1.

Αγορά Εργασίας, Διά Βίου Εκπαίδευση και Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Ε

 

2.

Λήψη Στρατηγικών Αποφάσεων και Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Ε

 

3.

Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Ε

 

4. Επενδύσεις και Χρηματοδότηση στην Εκπαίδευση

Ε   

5.

Εκπαιδευτικές Πολιτικές Ανάπτυξης και Εφαρμογές

Ε

 

6.

Logistics - Εφοδιαστική Αλυσίδα στην Εκπαίδευση

Ε

 

7.

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση και στη Μάθηση

Ε

 

8. Εφαρμοσμένη κοινωνική έρευνα στην εκπαίδευση με τη χρήση SPSS

Ε  
       
  Γ’ Εξάμηνο    
  Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία   30

 

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων

 

30

 

     

 

Γενικό Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων

 

90

Με πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) και έγκριση της Γ.Σ.Ε.Σ. μπορεί να γίνει η τροποποίηση του Προγράμματος Μαθημάτων και η ανακατανομή των μαθημάτων μεταξύ των εξαμήνων. Μαθήματα επιλογής Α και Β εξαμήνου που δεν δηλώνονται από τουλάχιστον πέντε (5) φοιτητές δεν προσφέρονται.