Προγράμμα σπουδών

Τα διδασκόμενα μαθήματα είναι εξαμηνιαία και κάθε κύκλος σπουδών που οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) περιλαμβάνει διδακτική απασχόληση (θεωρία, φροντιστηριακές ασκήσεις), καθώς και ερευνητική απασχόληση και ασκήσεις. Η γλώσσα διδασκαλίας ορίζεται η ελληνική ή/και η αγγλική. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε εννέα (9) μαθήματα, έξι (6) υποχρεωτικά μαθήματα (Υ) και τρία (3) μαθήματα επιλογής (Ε), καθώς και να εκπονήσουν μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν υποχρεωτικά επιτυχώς σε δέκα (10) μαθήματα, (πέντε ανά  εξάμηνο), από τα οποία τα έξι (6) είναι υποχρεωτικά (Υ) και τα τέσσερα (4) είναι μαθήματα επιλογής (Ε), καθώς και να εκπονήσουν μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία.

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. ανέρχεται στις 75 πιστωτικές μονάδες. Τα μαθήματα και η κατανομή τους ανά εξάμηνο παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:


ΜΑΘΗΜΑΤΑ
(Υ = Υποχρεωτικό  και Ε = Επιλογής)

ΩΡΕΣ

ECTS

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

 1. Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων (Υ)

3

6

 1. Οικονομία, Επιχειρήσεις, Θεσμοί (Υ)

3

6

 1. Οικονομικά της Εκπαίδευσης (Υ)

3

6

 1. Μάθημα Επιλογής

3

6

 1. Μάθημα Επιλογής

3

6

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ :

 1. Θέματα εκπαιδευτικής έρευνας (Ε)

3

6

 1. Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης και ηλεκτρονική διακυβέρνηση (Ε)

3

6

 1. Παγκοσμιοποιημένη Οικονομία και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση (Ε)

3

6

 1. Μάρκετινγκ και Στρατηγική στην Εκπαίδευση (Ε)

3

6

 1. Logistics – Εφοδιαστική Αλυσίδα στην Εκπαίδευση (Ε)

3

6

 1. Θετική Ψυχολογία στην Εκπαίδευση (Ε)

3

6

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

30

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

 1. Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εκπαιδευτικών Πόρων (Υ)

 1. Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργανωσιακή Συμπεριφορά (Υ)

 1. Στατιστική Μεθοδολογία για Κοινωνικές Επιστήμες (Υ)

 1. Μάθημα Επιλογής

 1. Μάθημα Επιλογής

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ :

 1. Αγορά Εργασίας, Δια Βίου Εκπαίδευση και Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Προγράμματα

3

6

 1. Ηγεσία στην Εκπαίδευση

3

6

 1. Σχεδιασμός. Υλοποίηση και Αξιολόγηση  Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

3

6

 1. Ειδικά Θέματα Τραπεζικής και Αξιολόγηση Επενδύσεων στην Εκπαίδευση

3

6

 1. Εκπαιδευτικές Πολιτικές Ανάπτυξης και Εφαρμογές

3

6

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

30

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

15

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

75

Με πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) και έγκριση της Γ.Σ.Ε.Σ. μπορεί να γίνει η τροποποίηση του Προγράμματος Μαθημάτων και η ανακατανομή των μαθημάτων μεταξύ των εξαμήνων. Μαθήματα επιλογής Α και Β εξαμήνου που δεν δηλώνονται από τουλάχιστον πέντε (5) φοιτητές δεν προσφέρονται.