Προγράμμα σπουδών

Προγράμμα σπουδών

Τα διδασκόμενα μαθήματα είναι εξαμηνιαία και κάθε κύκλος σπουδών που οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) περιλαμβάνει διδακτική απασχόληση (θεωρία, φροντιστηριακές ασκήσεις), καθώς και ερευνητική απασχόληση και ασκήσεις. Η γλώσσα διδασκαλίας ορίζεται η ελληνική ή/και η αγγλική. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε εννέα (9) μαθήματα, έξι (6) υποχρεωτικά μαθήματα (Υ) και τρία (3) μαθήματα επιλογής (Ε), καθώς και να εκπονήσουν μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία.

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. ανέρχεται στις 75 πιστωτικές μονάδες. Τα μαθήματα και η κατανομή τους ανά εξάμηνο παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

Α/Α

Α’ Εξάμηνο

Υ(Υποχρεωτικό)/Ε(Επιλογής) Πιστωτικές Μονάδες
1. Οικονομία, Επιχειρήσεις, Θεσμοί Υ 6
2. Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού Υ 6
3. Μάρκετινγκ και Στρατηγική Υ 6
4. Στατιστική Μεθοδολογία για Κοινωνικές Επιστήμες Υ 6
5. Μάθημα Επιλογής   Ε 6
  Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων Α’ Εξαμήνου   30
       
  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ    
  Θέματα Εκπαιδευτικής Έρευνας    
  Εφαρμογές Μαθηματικών και Πληροφορικής στα Οικονομικά της Εκπαίδευσης    
       
  Β’ Εξάμηνο    
6.

Οικονομικά και Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων

Υ 6
7. Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εκπαιδευτικών Πόρων> Υ 6
8. Μάθημα Επιλογής 1 Ε 6
9. Μάθημα Επιλογής 2 Ε 6
10. Μάθημα Επιλογής 3 Ε 6
 

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων Β’ Εξαμήνου

  30
       
  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ    
  Μάνατζμεντ και Ηγεσία στην Εκπαίδευση και Διασφάλιση Ποιότητας    
  Αξιολόγηση και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων    
  Εφαρμογές Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση    
  Παγκοσμιοποιημένη Οικονομία και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση    
  Αγορά Εργασίας, Δια Βίου Εκπαίδευση και Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Προγράμματα    
  Ειδικά Θέματα Τραπεζικής και Αξιολόγηση Επενδύσεων στην Εκπαίδευση    
  Θέματα Διδακτικής των κοινωνικών επιστημών    
  Logistics-Εφοδιαστική Αλυσίδα στην Εκπαίδευση    

 

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Υ 15
  Πρακτική Άσκηση    (5)
 

Γενικό Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων

  75

Με πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) και έγκριση της Γ.Σ.Ε.Σ. μπορεί να γίνει η τροποποίηση του Προγράμματος Μαθημάτων και η ανακατανομή των μαθημάτων μεταξύ των εξαμήνων. Μαθήματα επιλογής Β εξαμήνου που δεν δηλώνονται από τουλάχιστον 18 φοιτητές δεν προσφέρονται.