Δυνατότητες Χρηματοδότησης Μεταπτυχιακών Σπουδών

Το ERASMUS+ παρέχει δάνεια σε φοιτητές για προγράμματα Master's. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/students/erasmus-plus-master-degree-loans_en