Διάρκεια Σπουδών

Ο κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να ολοκληρώσει τις σπουδές του

 εντός του τυπικά προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος (2 εξάμηνα + Περίοδος Διπλωματικής).