Υποβολή Αιτήσεων

Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. αποφασίζει

το χρόνο δημοσίευσης στον Τύπο της σχετικής ανακοίνωσης προς τους ενδιαφερομένους που προσδιορίζει:
1. Τα απαραίτητα προσόντα των υποψηφίων για εισαγωγή στο Π.Μ.Σ..
2. Την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών.
3. Τη διεύθυνση και τον τρόπο υποβολής των αναγκαίων δικαιολογητικών.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα ακόλουθα:
1. Έντυπη αίτηση που χορηγείται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ..
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
3. Αντίγραφο πτυχίου .
4. Αναλυτική βαθμολογία των προπτυχιακών σπουδών.
5. Αναγνώριση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για όσους έχουν τίτλους από ΑΕΙ της αλλοδαπής.
6. Αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας .
7. Δύο συστατικές επιστολές σε έντυπα του Π.Μ.Σ. από μέλη Δ.Ε.Π. ή ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων ή οργανισμών ή εκπαιδευτικών οργανισμών.
8. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας, αν υπάρχει, εφόσον η σχετική εμπειρία έχει αποκτηθεί μετά τη λήψη του πρώτου πτυχίου.
9. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες.
10. Aντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου, αν υπάρχει.
11. Αναλυτική βαθμολογία μεταπτυχιακών σπουδών, αν υπάρχει.


Η αίτηση και οι συστατικές επιστολές υποβάλλονται σε ειδικά έντυπα που διατίθενται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.. Η αίτηση μπορεί να υποβάλλεται και ηλεκτρονικά. Η Γραμματεία ελέγχει τα απαραίτητα τυπικά δικαιολογητικά που καταθέτει ο υποψήφιος και ετοιμάζει για κάθε υποψήφιο αριθμημένο και πρωτοκολλημένο φάκελο που προωθεί στην Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων (Ε.Α.Υ.).