Διαδικασία Αξιολόγησης

Κάθε έτος και για κάθε σειρά του Π.Μ.Σ.,

η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) ορίζει την Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων (Ε.Α.Υ.), η οποία αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται όπως περιγράφεται στη συνέχεια:
Από το φάκελο κάθε υποψηφίου ελέγχονται όλα τα έγγραφα. Αν δεν υπάρχει έστω και ένα από τα απαιτούμενα ή αν ένα από αυτά δεν είναι επαρκές ή έγκυρο, αφού ειδοποιηθεί ο υποψήφιος, η αίτηση απορρίπτεται.

Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων συμπεριλαμβάνουν τα εξής:
α) Σπουδές και Βαθμός πτυχίου.
β) Επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας.
γ) Πανεπιστήμιο και Τμήμα προέλευσης.
δ) Είδος και εύρος εργασιακής ή/και ερευνητικής εμπειρίας ή/και δημοσιεύσεων.
ε) Συνέντευξη.
στ) Συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π., ΑΕΙ ή/και από εργοδότη που κατατίθενται
σε κλειστό φάκελο.

Η διαδικασία επιλογής έχει ως εξής:
α) Η Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων καταρτίζει καταρχήν έναν πλήρη κατάλογο όσων έχουν υποβάλει αίτηση.
β) Απορρίπτει τους υποψηφίους που δεν πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια, όπως αυτά έχουν ορισθεί από την Σ.Ε..
γ) Καλεί σε συνέντευξη όσους υποψηφίους αποφασισθεί ότι πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις. Η συνέντευξη γίνεται από τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων.
ε) Ιεραρχεί βαθμολογικά τους υποψηφίους και προβαίνει στην τελική επιλογή.

Τα κριτήρια και η βαρύτητα των κριτηρίων αναφέρονται στο Δελτίο Αξιολόγησης που εγκρίνεται από την Σ.Ε.. Ειδικότερα, τα κριτήρια της αξιολόγησης είναι τα εξής:
Ι. Ακαδημαϊκά στοιχεία (ίδρυμα αποφοίτησης, κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου, βαθμολογία από τη φοίτηση για τα προηγούμενα πτυχία σε βασικά μαθήματα που θα διδάσκονται στο Π.Μ.Σ. ή σχετικά με αυτό) με σταθμιστή 20% στη συνολική βαθμολογία αυτών.
ΙΙ. Ξένες Γλώσσες, με σταθμιστή 15% επί της συνολικής βαθμολογίας.
ΙΙΙ. Βαθμός πρώτου πτυχίου με σταθμιστή 30%.
ΙV. Συστατικές επιστολές, με σταθμιστή 15%.
V. Διάφορα άλλα στοιχεία όπως εργασίες, δημοσιεύσεις, επαγγελματική πείρα κλπ, με σταθμιστή 20%.
Το σύνολο μορίων από τη φάση αυτή της αξιολόγησης είναι 100 με συντελεστή βαρύτητας στην τελική βαθμολογία ίσο προς 60%. Μετά από αυτή τη φάση ακολουθεί προσωπική συνέντευξη για το σύνολο των υποψηφίων που διαθέτουν τα τυπικά προσόντα. Το σύνολο μορίων και από τη δεύτερη φάση αξιολόγησης πολλαπλασιάζεται με συντελεστή βαρύτητας 40%.

Από τη συνδυασμένη αξιολόγηση στην πρώτη και δεύτερη φάση καταρτίζεται κατάλογος με τη βαθμολογία όλων των υποψηφίων και γίνεται η τελική επιλογή. Kατά την κατάρτιση του πίνακα των επιτυχόντων η Επιτροπή Αξιολόγησης φροντίζει ώστε να υπάρξει όσο το δυνατόν ευρύτερη ποικιλότητα στην επιλογή υποψηφίων από διάφορα ΑΕΙ και Τμήματα. Ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων επικυρώνεται από τη Σ.Ε..

Οι επιτυχόντες ενημερώνονται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. και καλούνται να απαντήσουν γραπτώς, με fax ή με email εντός 5 εργάσιμων ημερών, αν αποδέχονται ή όχι την ένταξή τους στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, αποδεχόμενοι τους όρους λειτουργίας του. Όσοι αποδέχονται, υποχρεούνται εντός του ιδίου χρονικού διαστήματος να καταβάλουν το ποσό των €500 (τέλος προεγγραφής), το οποίο συμψηφίζεται στα δίδακτρα του 1ου εξαμήνου.

Η μη απάντηση από επιλεγέντα υποψήφιο μετά την παραπάνω προθεσμία και η μη καταβολή του ως άνω ποσού της προκαταβολής ισοδυναμεί με άρνηση αποδοχής. Εφόσον υπάρξουν αρνήσεις, η Γραμματεία καλεί τους αμέσως επόμενους στην σειρά αξιολόγησης, από τον σχετικό κατάλογο επιλαχόντων.

Ο τελικός πίνακας επιτυχόντων και επιλαχόντων επικυρώνεται από την Γ.Σ.Ε.Σ.
Ο φοιτητής ο οποίος αρχικά αποδέχεται την προσφορά της θέσης στο πρόγραμμα και τελικώς δεν εγγράφεται, για αντικειμενικούς ή προσωπικούς λόγους, δε δικαιούται την επιστροφή του τέλους προεγγραφής.

Όλα τα στοιχεία αξιολόγησης σημειώνονται στο ειδικό έντυπο αξιολόγησης υποψηφίου για το Π.Μ.Σ. που συνοδεύει το φάκελο του υποψηφίου και παραμένει στο αρχείο της Γραμματείας του Π.Μ.Σ. για πέντε χρόνια.